Skip to main content

Kurare značenje

šta znači Kurare

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurare (indijan.) jak biljni otrov, u koji urođenici Juž. Amerike moče strele; u medicini se upotrebljava protiv tetanusa i pri vivisekcijama;isto znači i urari.

Reč Kurare sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (индијан.) јак биљни отров, у који урођеници Јуж. Америке моче стреле; у медицини се употребљава против тетануса и при вивисекцијама; уп. урари.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k