Skip to main content

Šta znači Kurare značenje reči


Kurare

latinica:

Definicija i značenje reči Kurare (od indijanske reči:) jak biljni otrov, u koji urođenici Juž. Amerike moče strele; u medicini se upotrebljava protiv tetanusa i pri vivisekcijama; isto znači i urari.

Reč Kurare napisana unazad: eraruk

Kurare se sastoji od 6 slova.

sta je Kurare

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k