Skip to main content

Kurariv značenje

Šta znači Kurariv


Kurariv

latinica:

Definicija i značenje reči Kurariv hen. otrovni alkaloidi od kojih se sastoji otrov kurare.

Reč Kurariv napisana unazad: viraruk

Kurariv se sastoji od 7 slova.

sta je Kurariv

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k