Skip to main content

Kurariv značenje

šta znači Kurariv

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurariv hen. otrovni alkaloidi od kojih se sastoji otrov kurare.

Reč Kurariv sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: хен. отровни алкалоиди од којих се састоји отров кураре.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k