Skip to main content

Kurat značenje

šta znači Kurat

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurat (latinski curare brinuti se, curatus) kod katolika: zastupnik parohijskog sveštenika, kapelan.

Reč Kurat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. цураре бринути се, цуратус) код католика: заступник парохијског свештеника, капелан.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k