Skip to main content

Kurativan značenje

šta znači Kurativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurativan (od latinske reči: curativus) koji leči, koji je za lečenje, lekovit.

Reč Kurativan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. цуративус) који лечи, који је за лечење, лековит.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k