Skip to main content

Kurator značenje

šta znači Kurator

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurator (latinski curator)pravo: staratelj, stara-lac, tutor.

Reč Kurator sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. цуратор) прав. старатељ, стара-лац, тутор.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k