Skip to main content

Kuraž značenje

šta znači Kuraž

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuraž (fr. courage, latinski sog) hrabrost, srča-nost, odvažnost; pr. kuražan.

Reč Kuraž sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цоураге, лат. сог) храброст, срча-ност, одважност; пр. куражан.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k