Skip to main content

Kurbetirati značenje

Šta znači Kurbetirati


Kurbetirati

latinica:

Definicija i značenje reči Kurbetirati (od francuske reči: courbetter) jakustika: juriti kratkim galopom; isto znači i kurbeta.

Reč Kurbetirati napisana unazad: itaritebruk

Kurbetirati se sastoji od 11 slova.

sta je Kurbetirati

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k