Skip to main content

Kurbetirati značenje

šta znači Kurbetirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurbetirati (fr. courbetter) jak. juriti kratkim galopom;isto znači i kurbeta.

Reč Kurbetirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. цоурбеттер) јак. јурити кратким галопом; уп. курбета.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k