Skip to main content

Kurer značenje

šta znači Kurer

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurer (fr. coureur, latinski sštege trčati) trkač; konj trkač; vojska: laki konjanik, izvi-đač; ženskaroš, suknjaroš.

Reč Kurer sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуреур, лат. сштеге трчати) тркач; коњ тркач; вој. лаки коњаник, изви-ђач; женскарош, сукњарош.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k