Skip to main content

Kurija značenje

Šta znači Kurija


Kurija

latinica:

Definicija i značenje reči Kurija (latinski curia) u starom Rimu: jedan od ZO odeljaka na koje su bile podeljene najstarije rimske porodice (patriciji); mesto, kuća u kojoj se sastajale kurija radi većanja o zajedničkim poslovima; docnije: zgrada za senatske sednice, većnica; danas: većnica, sudnica; veće, sud; papin dvor; Rimska kurija v. Kurija romana.

Reč Kurija napisana unazad: ajiruk

Kurija se sastoji od 6 slova.

sta je Kurija

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k