Skip to main content

Kurijalisti značenje

Šta znači Kurijalisti


Kurijalisti

latinica:

Definicija i značenje reči Kurijalisti (latinski curia) pl. katolici koji priznaju papi neograničenu vlast u crkvi, ultramontanci;

Reč Kurijalisti napisana unazad: itsilajiruk

Kurijalisti se sastoji od 11 slova.

sta je Kurijalisti

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k