Skip to main content

Kuriozan značenje

šta znači Kuriozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuriozan (latinski curiosus) radoznao, ljubopitljiv; redak, neobičan, čudan, čudnovat, zanimljiv.

Reč Kuriozan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. цуриосус) радознао, љубопитљив; редак, необичан, чудан, чудноват, занимљив.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k