Skip to main content

Kurir značenje

šta znači Kurir

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurir (fr. courrier) glasnik, skoroteča, ulak; službenik ili poverljiva osoba koje vlada ili poslanstvo šalju sa važnim vestima, aktima ili sl. (zbog hitnosti ili veće sigurnosti). kurira™ (latinski curare)medicina: negovati bolesnika, lečiti.

Reč Kurir sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цоурриер) гласник, скоротеча, улак; службеник или поверљива особа које влада или посланство шаљу са важним вестима, актима или сл. (због хитности или веће сигурности). курира™ (лат. цураре) мед. неговати болесника, лечити.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k