Skip to main content

Kurisati značenje

šta znači Kurisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurisati (fr. cour) udvarati se (nekoj dami).

Reč Kurisati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. цоур) удварати се (некој дами).


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k