Skip to main content

Kurmuzirati značenje

šta znači Kurmuzirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurmuzirati (šv.) oivičiti, ovenčati, uok-viriti; naročito: krupniji dragi kamen okružiti vencem sitnijih kamenčiće; karmozira ti.

Reč Kurmuzirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (шв.) оивичити, овенчати, уок-вирити; нарочито: крупнији драги камен окружити венцем ситнијих каменчиће; кармозира ти.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k