Skip to main content

Kursirati značenje

šta znači Kursirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kursirati (fr. cours) biti u toku, biti u opticaju, opticati, biti u prometu; kurzi-rati.

Reč Kursirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. цоурс) бити у току, бити у оптицају, оптицати, бити у промету; курзи-рати.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k