Skip to main content

Kursni list značenje

šta znači Kursni list

Na latinici: Definicija i značenje reči Kursni list trg. pregled cena koji izdaje berza svakodnevno sem prazničkih dana, kada se berzanski sastanci ne drže; u njega se unose cene svega čime se trguje na berzi.

Reč Kursni list sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: трг. преглед цена који издаје берза свакодневно сем празничких дана, када се берзански састанци не држе; у њега се уносе цене свега чиме се тргује на берзи.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k