Skip to main content

Kurtalisati značenje

šta znači Kurtalisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtalisati (tur. kurtarmak) osloboditi, spasti, izbaviti.

Reč Kurtalisati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (тур. куртармак) ослободити, спасти, избавити.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k