Skip to main content

Kurtaža značenje

šta znači Kurtaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtaža (fr. courtage) posredovanje u trgovini; nagrada koju dobiva posrednik za svoj trud; up. kurtje.

Reč Kurtaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуртаге) посредовање у трговини; награда коју добива посредник за свој труд; уп. куртје.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k