Skip to main content

Kurtaža značenje

Šta znači Kurtaža


Kurtaža

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtaža (od francuske reči: courtage) posredovanje u trgovini; nagrada koju dobiva posrednik za svoj trud; isto znači i kurtje.

Reč Kurtaža napisana unazad: ažatruk

Kurtaža se sastoji od 7 slova.

sta je Kurtaža

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k