Skip to main content

Kurtizan značenje

šta znači Kurtizan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtizan (fr. courtisan) dvoranin; laskavac, udvarač; ljubavnik.

Reč Kurtizan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуртисан) дворанин; ласкавац, удварач; љубавник.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k