Skip to main content

Kurtizana značenje

šta znači Kurtizana

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtizana (fr. courtisane) elegantna ljubaz-nica, milosnica, naložnica.

Reč Kurtizana sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуртисане) елегантна љубаз-ница, милосница, наложница.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k