Skip to main content

Kurvimetar značenje

šta znači Kurvimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurvimetar (latinski curva kriva, krivulja, od grčke reči: metron merilo, mera) instrumenat za merenje krivih linija (na crtežima i kartama).

Reč Kurvimetar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. цурва крива, кривуља, грч. метрон мерило, мера) инструменат за мерење кривих линија (на цртежима и картама).


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k