Skip to main content

Kurvimetar značenje

Šta znači Kurvimetar


Kurvimetar

latinica:

Definicija i značenje reči Kurvimetar (latinski curva kriva, krivulja, od grčke reči: metron merilo, mera) instrumenat za merenje krivih linija (na crtežima i kartama).

Reč Kurvimetar napisana unazad: ratemivruk

Kurvimetar se sastoji od 10 slova.

sta je Kurvimetar

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k