Skip to main content

Kurziv značenje

šta znači Kurziv

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurziv (latinski cursiva se. scriptura) nm. polože-no (ili: koso) pismo, slova nagnuta nade-sno (tako da izgleda kao da trče).

Reč Kurziv sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. цурсива се. сцриптура) нм. положе-но (или: косо) писмо, слова нагнута наде-сно (тако да изгледа као да трче).


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k