Skip to main content

Kurziv značenje

Šta znači Kurziv


Kurziv

latinica:

Definicija i značenje reči Kurziv (latinski cursiva se. scriptura) nm. položeno (ili: koso) pismo, slova nagnuta nadesno (tako da izgleda kao da trče).

Reč Kurziv napisana unazad: vizruk

Kurziv se sastoji od 6 slova.

sta je Kurziv

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k