Skip to main content

Lumbalan značenje

šta znači Lumbalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumbalan (od latinske reči: lumbalis)anatomija: koji se odnosi na krsta, koji pripada krstima; lumbalna anestezijamedicina: postizavanje neosetljivosti za bolove, npr. kod operacije, na taj način što se u kanal kičmene moždine, između pršljenova, ubrizga 5% rastvor tropako-kaina ili novokaina, usled čega postanu nesetljiva oba donja uda i trup niže pupka; lumbalna punkcija vađenje tečnosti iz kanala kičmene moždine, u slabin-skom delu, u terapeutičkom ili dijagno-stičkom cilju.

Reč Lumbalan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. лумбалис) знат. који се односи на крста, који припада крстима; лумбална анестезија мед. постизавање неосетљивости за болове, нпр. код операције, на тај начин што се у канал кичмене мождине, између пршљенова, убризга 5% раствор тропако-каина или новокаина, услед чега постану несетљива оба доња уда и труп ниже пупка; лумбална пункција вађење течности из канала кичмене мождине, у слабин-ском делу, у терапеутичком или дијагно-стичком циљу.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l