Skip to main content

Lumpovati značenje

šta znači Lumpovati

Na latinici: Definicija i značenje reči Lumpovati (nem. Lump) pijančiti, tereven-čiti.

Reč Lumpovati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. Лумп) пијанчити, теревен-чити.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l