Skip to main content

Luminarizam značenje

šta znači Luminarizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Luminarizam (latinski lumen svetlost)umetnost: pravac u slikarstvu koji poglavito obraća pažnju na dejstvo i prelivne svetlosti.

Reč Luminarizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. лумен светлост) ум. правац у сликарству који поглавито обраћа пажњу на дејство и преливне светлости.


Lumpovati pijančiti, tereven-čiti....
Lumperaj pijanka, pijančenje, terevenke....
Lumpen-proletarijat 1. u starom Rimu propalo, osiroma-šeno seljaštvo, pretvoreno u armi...
Luminozan svetao, sjajan, blistav, jasan....
Luminiferan koji prenosi svetlost, svetlonosan. ...
Luminizam v. luminarizam....
Sve reči na slovo l