Skip to main content

Lupinotoksin značenje

šta znači Lupinotoksin

Na latinici: Definicija i značenje reči Lupinotoksin (latinski lupinus obrnika, vučjaka, od grčke reči: toxikon otrov) otrov kojeg ima u obrnici (vučjaci); v. lupinoza.

Reč Lupinotoksin sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. лупинус обрника, вучјака, грч. тоxикон отров) отров којег има у обрници (вучјаци); в. лупиноза.


Lupus zool. vuk, kurjak; med. živa rana, lokalna tuberkuloze kože, naročito...
Lupilin hmeljno brašno, žlezde na šišaricama ženskog hmelja koje daju pivu...
Lupinotoksin otrov kojeg ima u obrnici ; v. lupinoza. ...
Lupinoza bolest ovaca koja se pojavljuje, kad se ovce hrane obr-nikom, od o...
Luping avaj. jedna od najsmelijih i najtežih vazdušnih akrobacija: obr-taj...
Lupin bog. vučjaka, obrnika ....
Sve reči na slovo l