Skip to main content

Mundanizam značenje

šta znači Mundanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Mundanizam (latinski mundus svet) svetovnost, duh ovoga sveta.

Reč Mundanizam napisana unazad: mundanizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. мундус свет) световност, дух овога света.

Slično: 
Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m