Skip to main content

Pol značenje

šta znači Pol

Na latinici: Definicija i značenje reči Pol (latinski polus, od grčke reči: polos stožer, osa, osovina, Zemljina osa, nebeska osa) stožer;astr.,geogr.,koreografija: stožer, obe krajnje tačke na simetrično] osi lopte, npr. Zemlje, oko koje se okreće: krajnja tačka Zemljine ose prema severu zove se severna ili arktič-ki pol (latinski polus arcticus), a prema jugu južni ili antarktički pol (latinski polus antarcticus); nebeski polovi krajnje tačke nebeske ose oko koje se prividna nebeska lopta u 24 časa jedanput obrne;fizika: tačke ili mesta koja su sedište suprotnih sila ili svojstava, npr. magnetni polovi su mesta na magnetu koja teže suprotnim pravcima i u kojima je njegova privlačna sila najjača; Zemljini magnetni polovi ne poklapaju se sa njenim geografskim polo-vima (v. deklinacija).

Reč Pol sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат. полус, грч. полос стожер, оса, осовина, Земљина оса, небеска оса) стожер;астр.,геогр., космогр. стожер, обе крајње тачке на симетрично] оси лопте, нпр. Земље, око које се окреће: крајња тачка Земљине осе према северу зове се северна или арктич-ки пол (лат. полус арцтицус), а према југу јужни или антарктички пол (лат. полус антарцтицус); небески полови крајње тачке небеске осе око које се привидна небеска лопта у 24 часа једанпут обрне; физ. тачке или места која су седиште супротних сила или својстава, нпр. магнетни полови су места на магнету која теже супротним правцима и у којима је његова привлачна сила најјача; Земљини магнетни полови не поклапају се са њеним географским поло-вима (в. деклинација).


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p