Skip to main content

Polioniman značenje

šta znači Polioniman

Na latinici: Definicija i značenje reči Polioniman (od grčke reči: poly, oputa ime) mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena.

Reč Polioniman sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, опута име) многои-мен, који има више имена, који је са много имена.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p