Skip to main content

Polioniman značenje

šta znači Polioniman

Na latinici: Definicija i značenje reči Polioniman (od grčke reči: poly, oputa ime) mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena.

Reč Polioniman sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, опута име) многои-мен, који има више имена, који је са много имена.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p