Skip to main content

Polipatija značenje

šta znači Polipatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polipatija (od grčke reči: poly, pathos bol, patnja)medicina: mnogi bolovi, mnogostruki bol.

Reč Polipatija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, патхос бол, патња) мед. многи болови, многоструки бол.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p