Skip to main content

Polipatija značenje

šta znači Polipatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polipatija (od grčke reči: poly, pathos bol, patnja)medicina: mnogi bolovi, mnogostruki bol.

Reč Polipatija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, патхос бол, патња) мед. многи болови, многоструки бол.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p