Skip to main content

Poliomielitis značenje

šta znači Poliomielitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliomielitis (od grčke reči: polios, myelos srž, moždina, mozak)medicina: zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, bolest koja dovodi do uzetosti.

Reč Poliomielitis sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полиос, мyелос срж, мождина, мозак) мед. запаллње и дегенера-ција сиве мождинске супстанције код деце, болест која доводи до узетости.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p