Skip to main content

Poliomielitis značenje

šta znači Poliomielitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliomielitis (od grčke reči: polios, myelos srž, moždina, mozak)medicina: zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, bolest koja dovodi do uzetosti.

Reč Poliomielitis sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полиос, мyелос срж, мождина, мозак) мед. запаллње и дегенера-ција сиве мождинске супстанције код деце, болест која доводи до узетости.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p