Skip to main content

Poliorketika značenje

šta znači Poliorketika

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliorketika (od grčke reči: poliorketikos opsadni, poliorkeo opsađujem)vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju.

Reč Poliorketika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полиоркетикос опсадни, полиоркео опсађујем)во/. наука о опседању, о опсадном ратовању.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p