Skip to main content

Polarimetrija značenje

šta znači Polarimetrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarimetrija (od grčke reči: polos oca, osovina, metron)fizika: merenje skretanja polarizova-ne svetlosti.

Reč Polarimetrija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полос оца, осовина, метрон) физ. мерење скретања поларизова-не светлости.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p