Skip to main content

Polariskop značenje

šta znači Polariskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Polariskop (od latinske reči: polaris, od grčke reči: skopeo posmatram)fizika: deo polarizacionog aparata (za ispitivanje polarizovane svetlosti).

Reč Polariskop sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. поларис, грч. скопео посматрам) физ. део поларизационог апарата (за испитивање поларизоване светлости).


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p