Skip to main content

Polariskop značenje

šta znači Polariskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Polariskop (od latinske reči: polaris, od grčke reči: skopeo posmatram)fizika: deo polarizacionog aparata (za ispitivanje polarizovane svetlosti).

Reč Polariskop sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. поларис, грч. скопео посматрам) физ. део поларизационог апарата (за испитивање поларизоване светлости).


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p