Skip to main content

Polaritet značenje

šta znači Polaritet

Na latinici: Definicija i značenje reči Polaritet (od latinske reči: polaritas) teženje ili pravac dvaju slobodnih magneta prema mag-netnim polovima Zemlje; u širem smislu: svojstvo pozitivnog i negativnog postojanja, posedovanje dva pola ili dva potpuno suprotna mesta sa suprotnim (privlačnim ili odbojnim) svojstvima, otuda magnetni i električni polaritet; uopšte: cepanje jedne sile na dve suprotne delatnosti koje teže ponovnom sjedinja-vanju, suprotnost dvaju svojstava ili dveju sila koje stoje u međusobnom odnosu.

Reč Polaritet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. поларитас) тежење или правац двају слободних магнета према маг-нетним половима Земље; у ширем смислу: својство позитивног и негативног постојања, поседовање два пола или два потпуно супротна места са супротним (привлачним или одбојним) својствима, отуда магнетни и електрични поларитет; уопште: цепање једне силе на две супротне делатности које теже поновном сједиња-вању, супротност двају својстава или двеју сила које стоје у међусобном односу.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p