Skip to main content

Polarizacioni aparat značenje

šta znači Polarizacioni aparat

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarizacioni aparat fiz. aparat koji služi za posmatranje providnih tela u polarizovanoj svetlosti; \isto znači i Nikolova prizma.

Reč Polarizacioni aparat sastoji se od 20 slova.

На Ћирилици: физ. апарат који служи за посматрање провидних тела у поларизованој светлости; \ уп. Николова призма.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p