Skip to main content

Polarizator značenje

šta znači Polarizator

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarizator (od latinske reči: polarisator)fizika: deololarizacionog aparata koji daje polarizova-nu svetlost, prva Nikolova prizma kroz koju prođe prirodna svetlost ppolarizuje se,to jest treperi u određenoj ravni;isto znači i pola-riskop.

Reč Polarizator sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. поларисатор) физ. деололаризационог апарата који даје поларизова-ну светлост, прва Николова призма кроз коју прође природна светлост пполаризује се, тј. трепери у одређеној равни; уп. пола-рископ.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p