Skip to main content

Polarizovan zrak značenje

šta znači Polarizovan zrak

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarizovan zrak fiz. zrak koji se u raznim pravcima ponaša različito.

Reč Polarizovan zrak sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: физ. зрак који се у разним правцима понаша различито.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p