Skip to main content

Polarna svetlost značenje

šta znači Polarna svetlost

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarna svetlost treperava tinjava svetlost koja se vidi noću u krajevima oko Zemljinih polova, zvana aurora borealis, severna zora, aurora australis južna zora.

Reč Polarna svetlost sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: треперава тињава светлост која се види ноћу у крајевима око Земљиних полова, звана аурора бореалис, северна зора, аурора аустралис јужна зора.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p