Skip to main content

Polarna svetlost značenje

šta znači Polarna svetlost

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarna svetlost treperava tinjava svetlost koja se vidi noću u krajevima oko Zemljinih polova, zvana aurora borealis, severna zora, aurora australis južna zora.

Reč Polarna svetlost sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: треперава тињава светлост која се види ноћу у крајевима око Земљиних полова, звана аурора бореалис, северна зора, аурора аустралис јужна зора.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p