Skip to main content

Polarne struje značenje

šta znači Polarne struje

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarne struje morske struje koje idu od polarnih oblasti ka umerenim pojasevima i, noseći sobom ledene bregove, ugrožava-ju moreplovstvo.

Reč Polarne struje sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: морске струје које иду од поларних области ка умереним појасевима и, носећи собом ледене брегове, угрожава-ју морепловство.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p