Skip to main content

Polarne zemlje značenje

šta znači Polarne zemlje

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarne zemlje zemlje koje se nalaze između pola i polarnog kruga.

Reč Polarne zemlje sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: земље које се налазе између пола и поларног круга.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p