Skip to main content

Polarni krugovi značenje

šta znači Polarni krugovi

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarni krugovi stožernici, polarnici, uporednici (ili: paraleli) od 66V2° severne („severni polarni krug") i južne („južni polarni krut") širine, koji odvajajutakozvani: polarne pojaseve od umerenih pojaseva.

Reč Polarni krugovi sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: стожерници, поларници, упоредници (или: паралели) од 66В2° северне („северни поларни круг") и јужне („јужни поларни крут") ширине, који одвајају тзв. поларне појасеве од умерених појасева.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p