Skip to main content

Polarni krugovi značenje

šta znači Polarni krugovi

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarni krugovi stožernici, polarnici, uporednici (ili: paraleli) od 66V2° severne („severni polarni krug") i južne („južni polarni krut") širine, koji odvajajutakozvani: polarne pojaseve od umerenih pojaseva.

Reč Polarni krugovi sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: стожерници, поларници, упоредници (или: паралели) од 66В2° северне („северни поларни круг") и јужне („јужни поларни крут") ширине, који одвајају тзв. поларне појасеве од умерених појасева.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p