Skip to main content

Polarni značenje

šta znači Polarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Polarni (od latinske reči: polaris) koji se tiče ili potiče od polova, stožerni; suprotni, suprotnog dejstva, suprotnih svojstava.

Reč Polarni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. поларис) који се тиче или потиче од полова, стожерни; супротни, супротног дејства, супротних својстава.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p