Skip to main content

Polemičar značenje

šta znači Polemičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Polemičar (od grčke reči: polemikos ratni; ratoboran) veštak u vođenju naučne prepirke; onaj koji voli da se prepire (naročito o nauč-nim i umetničkim pitanjima i shvatanjima); pisac polemike.

Reč Polemičar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полемикос ратни; ратоборан) вештак у вођењу научне препирке; онај који воли да се препире (нарочито о науч-ним и уметничким питањима и схватањима); писац полемике.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p