Skip to main content

Polemički značenje

šta znači Polemički

Na latinici: Definicija i značenje reči Polemički (od grčke reči: polemik6s) koji pripada polemici; koji se prepire, koji napada, napadni; polemički spisi spisi koji sadrže odbranu jednog i napadanje protivnog shvatanja.

Reč Polemički sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полемик6с) који припада полемици; који се препире, који напада, нападни; полемички списи списи који садрже одбрану једног и нападање противног схватања.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p