Skip to main content

Polemizirati značenje

šta znači Polemizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Polemizirati (od grčke reči: polemos rat; prepirka,od francuske reči: polemiser) boriti se, prepirati se, voditi polemiku, naročito o raznim nauč-nim shvatanjima.

Reč Polemizirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полемос рат; препирка, фр. полемисер) борити се, препирати се, водити полемику, нарочито о разним науч-ним схватањима.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p