Skip to main content

Polemografija značenje

šta znači Polemografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polemografija (od grčke reči: polemos, grapho pišem, opisujem) opisivanje rata, opis rata.

Reč Polemografija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полемос, грапхо пишем, описујем) описивање рата, опис рата.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p