Skip to main content

Polemoskop značenje

šta znači Polemoskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Polemoskop (od grčke reči: polemos, skopeo gledam, posmatram) ratni i pozorišni dogled (operituker),

Reč Polemoskop sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полемос, скопео гледам, посматрам) ратни и позоришни доглед (оперитукер),


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p