Skip to main content

Polen značenje

šta znači Polen

Na latinici: Definicija i značenje reči Polen (latinski pollen paspalj) vrlo sitno brašno, prah; bog. cvetni prah na prašničnim nitima.

Reč Polen sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. поллен паспаљ) врло ситно брашно, прах; бог. цветни прах на прашничним нитима.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p