Skip to main content

Poleografija značenje

šta znači Poleografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poleografija (od grčke reči: polis grad, graphia opis) opisivanje gradova, opis gradova.

Reč Poleografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полис град, грапхиа опис) описивање градова, опис градова.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p