Skip to main content

Poleografija značenje

šta znači Poleografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poleografija (od grčke reči: polis grad, graphia opis) opisivanje gradova, opis gradova.

Reč Poleografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полис град, грапхиа опис) описивање градова, опис градова.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p